Inštitut za vode Republike Slovenije (IZVRS)

Inštitut za vode Republike Slovenije je specializirana strokovna organizacija za upravljanje s sladkovodnimi in morskimi viri. Posledično na podlagi raziskovalnega dela razpolaga s široko paleto okoljskih študij , ki med drugim služijo ocenitvi različnih tveganj na tarčnih področjih. IZVRS ima svoje korenine v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil ustanovljen Vodnogospodarski inštitut, tedanja osrednja slovenska ustanova na področju urejanja voda. Vodnogospodarski inštitut je združil tri institucije, in sicer Republiški odbor za vode, Pristaniški odbor Koper in Hidravlični laboratorij – le-ta od leta 1996 deluje kot samostojna institucija.

IZVRS ima sedež v Ljubljani, kjer je locirana tudi večina fakultet in drugih institucij, ki se ukvarjajo s sorodno problematiko. Razpolaga z najsodobnejšo opremo, del katere je bil razvit v sodelovanju s strokovnjaki prej omenjenih fakultet in institucij - to je zagotovilo za kar najtočnejše rezultate pri različnih študijah. Več kot 90% zaposlenih ima vsaj univerzitetno izobrazbo in je vešča komunikacije v angleščini, nemščini ali italijanščini.

Naše kompetence se kažejo tudi v tem, da smo kot partner pri upravljanju z vodami sodelovali s številnimi podjetji in institucijami širom zemeljske oble; v Pakistanu, Indoneziji, Indiji, na Novi Zelandiji, Peruju, Tuniziji, Mavretaniji in drugod. Dobre izkušnje imamo tudi s partnerstvi v številnih evropskih naravovarstvenih programih kot so ETC/IW Evropske agencije za okolje, Phare in Interreg.

Na podlagi naših študij sodelujemo pri pripravi zakonodaje in predpisov s področja varstva vodnih virov, ki se preko Ministrstva za okolje in prostor nadalje usklajujejo z zakonodajo in direktivami EU, ki ureja ravnanje s površinskimi in podzemnimi vodnimi viri v smislu njihovega ohranjanja in zaščite. Naš inštitut skrbi za konceptualno zasnovo preskrbe s čisto vodo, melioracijami, irigacijami, s postavitvijo lokacij za akumulacijska jezera, z mokrišči, rečno regulacijo,… Oblikujemo preventivne predloge za zaščito pred poplavami in erozijo. Skrbimo tudi za to, da so kosovni odpadki, odpadne vode in drugi odpadki primerno uničeni in ne kontaminirajo podtalnih voda.

Vse hidrološke in biološke meritve so na voljo na naši spletni strani.

http://www.izvrs.si/

Kontakt

Centrala
Naslov: Hajdrihova c. 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 75 300
Igor Kovačič, koordirnator
Naslov: Hajdrihova c. 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 75 306
E-pošta: igor.kovacic@izvrs.si

Vodilni partner projekta

Ostali partnerji projekta

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Inštitut za vode Republike Slovenije Zavod za ribištvo Slovenije Zavod za gozdove Slovenije Občina Ruše Občina Kranjska Gora Radio Televizija Slovenija